Tieners een toetsingskader laten opstellen o.b.v. ontplooiingskansen d.m.v. een online bevragingstool. Het komen tot een reeks essentiële ontplooiingskansen helpt om in een volgende stap de betekenis van specifieke elementen in een ontwerp door te spreken en inhoudelijke dialoog tot stand te brengen tussen ontwerpers en gebruikers.
Samen met tieners een toetsingskader opstellen aan de hand waarvan ontwerpen getoetst en bediscussieerd kunnen worden.


stadsontwikkeling


toetsen en selecteren


casus Gentbrugge

inschatting voorbereidingstijd

veel

vanaf deze leeftijd

12 j.

gemiddelde duur

kort (<30 minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal

benodigde materialen

 • snelle draadloze internetverbinding
 • tablet
 • laptop of computer
 • beamer
 • projectiescherm (of witte muur)
 • (half)verduisterde ruimte

werkwijze

Deze activiteit gaat uit van een voorbereidde ‘online bevragingstool’ op tablet als middel om jongeren te helpen nadenken over essentiële ontplooiingskansen binnen een ontwerp. De bevragingstool is bedoeld om met een groep kinderen & jongeren te gebruiken. Ondanks dat slechts één jongere de tablet tegelijk kan bedienen is het van belang de discussie in groep te kunnen voeren. Het linken van de tablet aan een beamer is hierdoor belangrijk zodat keuzes steeds ook in de groep zichtbaar zijn en bediscussieerd kunnen worden. Het toestingskader dat hieruit ontstaat kan in een volgende stap dan worden ingezet om een ontwerp (of ontwerpalternatieven) inhoudelijk te bespreken, bv. door gebruik te maken van 3D:

 

VOORBEREIDING BEVRAGINGSTOOL

 • STAP 1:
  Zoek een geavanceerde online surveytool die toelaat om items te selecteren, te ordenen en keuzes te verfijnen in verschillende stappen (vb. Qualtrics).
 • STAP 2:
  Werk de inhoud van de bevraging uit door een reeks ontplooiingskansen in een zestal categorieën of beleidsclusters gegroepeerd voor te stellen. De vertaling die gebeurd is van de visiematrix ‘duurzame en leefbare steden’ van de stadsmonitor naar de leefwereld van kinderen vormt hierbij een handige vertrekbasis. Om de bevraging niet te langdradig te maken kan het volstaan de survey automatisch slechts twee categorieën aan te laten bieden. Je vindt de inhoud en structuur van de survey uit ons eigen traject in Gentbrugge bij het beeld- en werkmateriaal.
 • STAP 3:
  Voorzie binnen de bevraging ook steeds ruimte om kinderen en jongeren zelf ontplooiingskansen te laten toevoegen binnen categorieën die aan bod komen. Ze zijn immers expert van hun eigen leefwereld en moeten hierdoor ook de ruimte hebben om meer te kiezen dan een reeks ‘vooraf bepaalde criteria’.
 • STAP 4:
  Omdat de kans reel is dat de kinderen & jongeren een hele lange lijst aan ontplooiingskansen selecteren is het belangrijk een aantal stappen in te bouwen die hen helpt in groep te komen tot de selectie van een tweetal ontplooiingskansen waar ze het hoogste belang aan toekennen. Opnieuw met de bedoeling de bespreking die volgt voldoende beknopt maar wel diepgaand te kunnen voeren.
 • STAP 5:
  Zoek naar een applicatie voor de tablet die toelaat het scherm van de tablet draadloos en real-time weer te geven op een computer binnen hetzelfde draadloze netwerk (vb voor android: Mobizen of Airmore).
 • STAP 6:
  Sluit de beamer aan en toon het scherm van de tablet op maximale grootte.

 

UITVOEREN VAN DE ACTIVITEIT

 • STAP 1:
  Geef aan dat ze in groep moeten beslissen overheen de verschillende vragen, en dat dialoog en discussie de kern uitmaakt van de bevraging.
 • STAP 2:
  Vraag hen enkele gegevens in te vullen over hun groep (leeftijd, naam,…)
 • STAP 3:
  Wanneer de zes categorieën of beleidsclusters worden getoond kan je best polsen of ze verstaan wat onder elke categorie zoal kan schuilgaan
 • STAP 4:
  Maak duidelijk dat je er van overtuigd ben dat ze over elk van de categorieën zinvolle zaken aan te brengen hebben, en dat de survey automatisch twee van de zes categorieën er voor hen zal uitlichten.
 • STAP 5:
  Geef aan dat de realiteit van een stad ook is dat vaak niet op alles kan worden ingezet en er keuze gemaakt moeten worden, en dat er vanuit hun geselecteerde ontplooiingskansen tot een finale selectie van twee activiteiten gekomen moet worden.

Zie ‘beeld- en werkmateriaal’ voor een uitgebreider draaiboek voor begeleiders met richtvragen en tips om antwoorden te registreren.

tips voor de begeleider(s)

 • Creëer een aangename setting waarbinnen de kinderen & jongeren zich op hun gemak voelen (vb. zitzakken, tapijt,…)
 • Vermijd dat één iemand de discussie domineert en laat de tablet om de zoveel tijd ook doorgeven
 • Laat kinderen en jongeren zelf nadenken over manieren om tot consensus te komen, maar rijk mee manieren aan wanneer ze er zelf niet uitkomen.

beeld- en werkmateriaal

evaluatie en reflectie

 • De tablet fascineert en vinden ze leuker dan individueel papieren survey in te vullen.
 • Kinderen & jongeren leken vrij vlot manieren te vinden om tot een consensus te komen. Men bevraagt elkaar onderling en door motivatie van hun standpunt proberen ze anderen te overtuigen. In groepen waar er geen gedeelde uitkomst gevonden wordt, gaan ze soms zelf over tot bijvoorbeeld een stemronde om een beslissing te nemen.

bronnen en inspiratie